Gabinet psicopedagògic

Una de les fites pedagògiques més importants a l’escola és fer assequibles els objectius curriculars a la totalitat del nostre alumnat, tot respectant el ritme individual de cadascú. Una altra prioritat, també molt important, és el benestar emocional de tot l’alumnat, afavorint la bona convivència i treballant per a la resolució de conflictes; així com l’acompanyament de les mares i pares en l’educació i criança dels seus fills i filles.

El gabinet psicopedagògic realitza tasques en tots aquests àmbits:

  • Avaluació madurativa de tots els alumnes d’Educació infantil i, a partir dels resultats obtinguts, reorientació, quan s’escau, dels processos d’aprenentatge.
  • Assessorament i col·laboració, amb l’equip docent, en l’adaptació curricular, tant metodològica com de continguts, dels alumnes que ho requereixen.
  • Orientació familiar quan els estudiants necessiten suport especialitzat fora del centre. Treball col·laboratiu amb aquests serveis externs quan es considera necessari.
  • Suport psicopedagògic a l’alumnat i les seves famílies, en totes les etapes educatives.
  • Organització d’activitats de divulgació psicopedagògica (xerrades, taules rodones, tallers).

El Gabinet psicopedagògic de l’escola treballa en col·laboració i coordinació amb l’EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica) de la nostra ciutat.

Cookie Consent with Real Cookie Banner