Política de privadesa

CATALÀ

Les seves dades seran tractades per Escola Mestral SCCL amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.

En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: protecciodedades@escolamestral.cat indicant el dret que desitja exercir i identificant-se convenientment.

També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.

En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que, un cop enviada la informació sol·licitada, les seves dades seran esborrades dels nostres sistemes.

No prestar el seu consentiment comportarà la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació.

CASTELLÀ

Sus datos serán tratados por Escola Mestral SCCL con la finalidad de poder suministrarle la información que nos ha solicitado. No serán comunicados a terceros ni se utilizarán para ninguna otra finalidad.

En cumplimiento de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión u oposición, enviando un correo electrónico a la dirección: protecciodedades@escolamestral.cat indicando el derecho que desea ejercer e identificándose convenientemente.

También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que se han visto vulnerados sus derechos.

En cumplimiento de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que una vez enviada la información solicitada, sus datos serán borrados de nuestros sistemas.

No prestar su consentimiento comportará la imposibilidad de atender su solicitud de información.

ENGLISH

Your data will be processed by Escola Mestral SCCL, in order to provide you the information you have requested. They will not be communicated to third parties or used for any other purpose.

In compliance with EU regulation 2016/679 on Data Protection, we inform you that you may exercise your right to access, rectify, delete or oppose this data by sending an e-mail to the following address: protecciodedades@escolamestral.cat. You must indicate the right you wish to exercise and identify yourself properly.

We also inform you that you also have the right to complain to the relevant data protection supervisory authority if you believe that the processing of your personal data is unlawful.

In compliance with regulation (EU) 2016/679 General Regulation on Data Protection, we inform you that once the requested information has been sent, your data will be erased from our systems.

Failure to give your consent will make it impossible to respond to your request for information.

Cookie Consent with Real Cookie Banner