Gabinet psicopedagògic

 

 

Una de les fites pedagògiques més importants a l'escola és fer assequibles els objectius curriculars a la totalitat del nostre alumnat, tot respectant el ritme individual de cadascú.

Una altra prioritat, també molt important, és el benestar emocional de tot l'alumnat, afavorint la bona convivència i treballant per a la resolució de conflictes; així com l'acompanyament de les mares i pares en l'educació i criança dels seus fills i filles:

 

El gabinet psicopedagògic realitza tasques en tots aquests àmbits:


• Avaluació madurativa de tots els alumnes d'Educació infantil i, a partir dels resultats obtinguts, reorientació, quan s'escau, dels processos d'aprenentatge.

• Assessorament i col·laboració, amb l'equip docent, en l'adaptació curricular, tant metodològica com de continguts, dels alumnes que ho requereixen.

• Orientació familiar quan els estudiants necessiten suport especialitzat fora del centre. Treball col·laboratiu amb aquests serveis externs quan es considera necessari.

• Suport psicopedagògic a l'alumnat i les seves famílies, en totes les etapes educatives.

• Organització d'activitats de divulgació psocopedagògica (xerrades, taules rodones, tallers).

 

El Gabinet psicopedagògic de l'escola treballa en col·laboració i coordinació amb l'EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica) de la nostra ciutat.

 

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem