Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Resultats de les PAU 2022.

La promoció de batxillerat del bienni 2020-22 ha estat marcada totalment per la pandèmia, i això ha comportat també, com en els dos cursos anteriors, una adaptació de l’examen de selectivitat amb més optativitat i en algunes matèries menys extensió d’examen. És el dotzè onzè any del nou model de prova d’accés a la universitat (LOE), amb una part optativa específica segons els estudis que es vulguin seguir. Els resultats dels alumnes a l’Escola  han estat prou correctes malgrat les circumstàncies:

L’Escola ha presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU-juny) el 97% dels estudiants matriculats a 2n de batxillerat (per un 75% de mitjana a Catalunya), les proves d’enguany també han estat superades pel 100% d’alumnes presentats de l’Escola –com en els darrers 20 anys–, per un 97 % que ho ha fet a Catalunya. Així poden accedir a la universitat el 100% dels nostres alumnes per un 66 % de la mitjana de Catalunya. 

La mitjana dels alumnes de l’escola en la fase general ha estat de 7,5 , que es troba 0,8 punts per sobre de la mitjana catalana.  En sis dels darrers vuit cursos hem format part de l’1% de millors centres de Catalunya.

Per matèries destaquen especialment els resultats en Llatí ( 9.0 de mitjana i 2.2 punts per sobre Catalunya), la Geografia ( 8.2 de mitjana i 1.7 punts per sobre de Catalunya) i la Llengua castellana (7.7 de mitjana 1.2 punts per sobre Catalunya). Cal destacar que quatre alumnes han obtingut la distinció que atorga la Generalitat a estudiants amb nota superior a 9 en les PAU i que, entre ells, enguany una alumna ha obtingut el resultat més alt en la història de l’Escola  a la fase general de les PAU (9,7 de la fase general i 13,68 de nota d’admissió).

 

 Resultats de les PAU del període 2000-2022

  Presentem els resultats acumulant també els 10 anys de LOGSE, obtenint així dades de 22 anys i, per tant, fortament significatives.

- El 91 % dels alumnes de Catalunya han superat les PAU, a l’escola Mestral l’han superada més del  99,7 % dels alumnes. No les han superat un 9% a Catalunya per un 0,3 % a la Mestral.

- El nombre d’alumnes que no aprova 2n de Batxillerat al juny és del 28 % a Catalunya, a l’escola ho fan el 8% dels alumnes.

- El 53 % dels alumnes de Catalunya que comencen 2n de Batxillerat acaben aprovant el curs, la selectivitat i accedint a la universitat. A l’escola Mestral ho fan el 91 %. Això fa més meritoris els resultats a les proves de selectivitat dels alumnes de l’escola ja que són obtinguts presentant una proporció d’alumnes a les PAU  molt més alta que la resta de centres.

- La nota mitjana de les PAU és de 6,09 mentre que la mitjana dels alumnes de l’Escola Mestral és de  7,08. Això ha permès que una proporció molt alta d’alumnes pugui optar pels estudis i pel centre que ha sol·licitat en primera opció.

- Per matèries els resultats acumulats també són molt bons. Destaquen especialment el dibuix tècnic (5,7 a Catalunya 7,2 a la Mestral), les Matemàtiques ciències (5,4 a Catalunya, 6,8 a la Mestral) i la Física (5,2 a Catalunya, 6,4 a la Mestral). També és molt positiu que totes les matèries a l’Escola es troben clarament per sobre la mitjana de la respectiva matèria a Catalunya.

 

L’accés a Universitat

En general els nostres alumnes volen seguir estudis universitaris i així ho fan pràcticament tots. El nombre d’alumnes que opten per estudiar mòduls és inferior a un per classe i fins i tot els repetidors també acaben normalment accedint a la universitat al cap d’un any.

 

El nombre d’alumnes que inicien el segon de Batxillerat a l’Escola i que accedeix a la universitat és del 90% mentre la mitjana catalana és del 53 %. A més els que accedeixen ho fan amb una nota un punt més alta; això permet que el 62% pugui escollir el grau universitari i el centre on estudiar-lo, mentre que la mitjana a Catalunya és d’un 32 % .

L’any 2022 dels 31 estudiants que van començar segon de batxillerat, tots 31 van aprovar al juny i es van presentar i superar la selectivitat, 29 han optat per matricular-se a graus universitaris (16 en els estudis i centre que volien).

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem