Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Resultats de les PAU 2020.

El curs 2019-20 marcat totalment per la pandèmia. És l’onzè any del nou model de prova d’accés a la universitat (LOE), amb una part optativa específica segons els estudis que es vulguin seguir. Els resultats dels alumnes a l’Escola  han estat molt bons malgrat les circumstàncies:

L’Escola ha presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU-juny) el 100% dels estudiants matriculats a 2n de batxillerat (per un 71 % de mitjana a Catalunya), les proves d’enguany també han estat superades pel 100% d’alumnes de l’Escola –com en els darrers 17 anys-, per un 94 % que ho ha fet a Catalunya. Així accedeixen a la universitat el 100% dels nostres alumnes per un 67% de la mitjana de Catalunya.

La mitjana dels alumnes de l’escola en la fase general ha estat de 7,6 , 1,1 punts per sobre de la mitjana catalana. Això ha permès ocupar el sisè lloc  entre els més de set-cents centres que presenten alumnes a selectivitat.

En sis dels darrers set cursos hem format part de l’1% de millors centres de Catalunya.

Per matèries destaquen especialment els resultats en Història de l’Art (9,3 de mitjana, 2,7 punts per sobre Catalunya), Literatura Catalana ( 9,0 de mitjana i 2,7 punts per sobre Catalunya) i la Física (8,4, 1,5 punts per sobre). També és molt destacable que totes quinze matèries hagin quedat per sobre la mitjana catalana malgrat que presentem una proporció molt més elevada d’alumnes.

 

Resultats de les PAU del període 2000-2020

RESULTATS DE LES PAU 2017: L'escola ocupa el primer lloc entre tots els centres públics o concertats de Catalunya.

 Presentem els resultats acumulant també els 10 anys de LOGSE, obtenint així dades de 20 anys i, per tant, fortament significatives.

- El 91 % dels alumnes de Catalunya han superat les PAU, a l’escola Mestral l’han superada més del  99,7 % dels alumnes. No les han superades un 10% a Catalunya per un 0,3 % a la Mestral.

- El nombre d’alumnes que no aprova 2n de Batxillerat al juny és del 29 % a Catalunya, a l’escola ho fan el 9% dels alumnes.

- El 55 % dels alumnes de Catalunya que comencen 2n de Batxillerat acaben aprovant el curs, la selectivitat i accedint a la universitat. A l’escola Mestral ho fan el 88 %. Això fa més meritoris els resultats a les proves de selectivitat dels alumnes de l’escola ja que són obtinguts presentant un proporció d’alumnes a les PAU  molt més alta que la resta de centres.

- La nota mitjana de les PAU és de 6,01 mentre que la mitjana dels alumnes de l’escola Mestral és de  7,04. Això ha permès que una proporció molt alta d’alumnes pogués optar pels estudis i pel centre que havia sol·licitat en primera opció.

- Per matèries els resultats acumulats també són molt bons. Destaquen especialment el dibuix tècnic (5,8 a Catalunya 7,4 a la Mestral), les Matemàtiques ciències (5,6 a Catalunya, 7,2 a la Mestral) i la Física (5,4 a Catalunya, 6,8 a la Mestral). També és molt positiu que totes les matèries a l’Escola es troben clarament per sobre la mitjana de la respectiva matèria a Catalunya.

L’accés a Universitat

 En general els nostres alumnes volen seguir estudis universitaris i així ho fan pràcticament tots. El nombre d’alumnes que opten per estudiar mòduls és inferior a un per classe i fins i tot els repetidors també acaben normalment accedint a la universitat al cap d’un any.

 

El nombre d’alumnes que inicien el segon de Batxillerat a l’Escola i que accedeix a la universitat és del 87% mentre la mitjana catalana és del 54 %. A més els que accedeixen ho fan amb una nota un punt més alta; això permet que el 68% pugui escollir la carrera universitària i el centre on estudiar-la respecte un 33 % de la mitjana a Catalunya

L’any 2020 dels 33 estudiants que van començar segon de batxillerat, tots el van aprovar al juny i tots 33 es van presentar i superar la selectivitat i han accedit a estudis universitaris (19 en el estudis i centre que volien) .

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @linformatiu_tve: Els escolars treballen online. Les matèries que facin no seran avaluables. També els recomanen que facin jocs amb la f…